Ordlista

Ordlista med olika begrepp inom branschen.

Fördjupa dig i vår ordlista

Ljud

Definieras som tryckvariationer som sprider sig genom ett medium (vanligtvis luft) i form av vågor.

Ljudkälla

Ljudkälla är något som genererar ljudvågor, till exempel en högtalare, instrument eller människors röster.

Direkt ljud och indirekt ljud

Direkt ljud är ljudet som når lyssnaren direkt från ljudkällan, medan indirekt ljud är ljud som når lyssnaren efter att ha reflekterats från ytor i rummet.

Stegljud

Stegljud är en typ av stomljud som uppstår när ljud-vibrationer överförs genom en byggnads struktur, oftast från fotsteg eller andra rörelser på ett golv, och hörs som ljud i det underliggande rummet eller våningen.

Luftljud

Luftljud är ljud som överförs genom luften från en ljudkälla till en lyssnare. Det är den vanligaste typen av ljudöverföring och inträffar när ljudvågor sprider sig genom luften och når lyssnarens öron.

Stomljud

Stomljud även känt som strukturljud, är ljud som överförs genom en byggnads struktur, såsom golv, väggar eller tak. Det uppstår när ljudvibrationer från en ljudkälla, till exempel fotsteg, möbler som flyttas eller slammande dörrar, överförs genom byggnadens material och orsakar att de vibrerar. Dessa vibrationer överförs sedan till närliggande utrymmen och kan upplevas som störande för personer som befinner sig i dessa utrymmen.

Buller

Buller är oönskat eller störande ljud som kan vara skadligt för människors hälsa och välbefinnande. Det kan vara orsakat av olika källor, inklusive trafik, industriella processer, byggnadsarbete, grannar, och till och med vardagliga aktiviteter som musik eller samtal. Buller kan vara kontinuerligt eller intermitterande och kan upplevas på olika nivåer av intensitet.

Frekvens

Frekvens är antalet vibrationer per tidsenhet och mäts i hertz (Hz). Högre frekvenser motsvarar högre toner, medan lägre frekvenser motsvarar lägre toner.

Amplitud

Amplitud är den maximala avvikelsen från jämviktsläget i en ljudvåg. Det representerar ljudets volym och mäts vanligtvis i decibel (dB).

Ljudtrycksnivå

Detta mäts i decibel (dB) och representerar nivån av ljudenergi i ett givet område.

Decibel (dB)

Detta är en logaritmisk enhet som används för att mäta ljudnivåer. Det används för att uttrycka ljudets intensitet eller amplitudförhållande.

dB (A)

Detta är en vanlig enhet för att mäta ljudnivåer och representerar ljudtrycksnivån som är justerad för att spegla den mänskliga hörseln. A-vägning används ofta för att justera mätningar av ljudnivåer för att bättre överensstämma med människans hörselkänslighet vid olika frekvenser. Den resulterande dB(A)-värdet ger en mer realistisk bild av hur ljudet uppfattas av människor.

Absorption

Absorption är förmågan hos ett material att absorbera ljudenergi i stället för att reflektera den. Material med hög absorptionsförmåga kan minska efterklang och förbättra akustiken i ett rum.

Ljudabsorptionskoefficient

Noise Reduction Coefficient förkortat NRC, är ett mått på en ytas eller materials förmåga att absorbera ljudenergi över en rad olika frekvenser. NRC-värdet varierar från 0 till 1, där högre värden indikerar en högre grad av ljudabsorption.

Absorptionsklass

Detta är ett värde som används för att beskriva en materials eller ytas förmåga att absorbera ljudenergi. Dessa klasser sträcker sig vanligtvis från A till E, där A representerar hög absorption och E representerar låg absorption. Ju högre klass en yta har, desto effektivare är den vid att absorbera ljud.

Efterklang

Efterklang är en klang som uppstår när ljud reflekteras från ytor i ett rum och sedan når lyssnarens öra efter att ljudkällan har tystnat.

Efterklangstid

Efterklangstid är tiden det tar för ljudnivån att minska med 60dB efter att ljudkällan har slutat sända ljud. Det är ett mått på hur länge ljudet ”hänger kvar” i ett rum eller en akustisk miljö.

Sabines formel

T=0,161V/A är en ekvation som används för att beräkna förhållandet mellan efterklangstiden T(s), rummets volym V(m³) och mängden absorption A(m²).

Reflektion

Reflektion är när ljudvågor studsar tillbaka från en yta efter att de träffat den. Reflektioner kan påverka ljudupplevelsen och akustiken i ett rum.

Eko

Eko är ett fenomen inom akustiken där ljudvågor reflekteras från en yta och når lyssnaren med en fördröjning efter den ursprungliga ljudkällan. Detta sker när ljudvågor träffar en yta, såsom en vägg, och studsar tillbaka till lyssnaren. Eko kan skapas av hårda och släta ytor som reflekterar ljudvågor effektivt.

Fladdereko

Fladdereko är en specifik typ av eko som uppstår när ljudvågor reflekteras mellan parallella ytor med relativt korta avstånd emellan. Detta kan hända när ljudvågor reflekteras fram och tillbaka mellan två väggar, tak eller golv.

Diffusion

Detta är processen där ljud sprids jämnt i ett rum genom att brytas upp i mindre delar och reflekteras från olika ytor, vilket minskar risken för skarpa reflektioner.

Resonans

Resonans är när ett system vibrerar med maximal amplitud vid en viss frekvens. Det kan förekomma i material eller strukturer och kan påverka ljudkvaliteten.

Ljudisolering

Detta är förmågan hos ett material eller en struktur att blockera eller minska överföringen av ljud från en källa till en mottagare, vilket minskar ljudöverföringen mellan rum eller områden.

Ljudreduktion

Även känt som ljudisolering eller ljuddämpning, avser processen att minska mängden ljud som överförs från en källa till en mottagare eller mellan olika områden. Det finns flera metoder för att uppnå ljudreduktion beroende på den specifika situationen och de ljudkällor som behöver hanteras.

Rw

En förkortning för (Room-to-room Weighted Level). Det är ett mått på ljudisoleringsegenskaperna hos en vägg, ett golv eller ett tak och används ofta för att kvantifiera dess förmåga att minska överföringen av ljud från en sida till en annan. Rw-värdet mäts i decibel (dB) och beräknas genom att testa materialet eller konstruktionen enligt standardiserade metoder. Ett högre Rw-värde indikerar bättre ljudisoleringsegenskaper. Rw används ofta för att jämföra och klassificera ljudisoleringen hos olika byggmaterial och strukturer.

Taluppfattbarhet

Även kallat Speech Transmission Index (STI) refererar till förmågan att tydligt höra och förstå tal i en given ljudmiljö. Det är en viktig aspekt av ljudkvaliteten, särskilt i situationer där tal är viktigt, såsom i möteslokaler, klassrum, teatrar och andra offentliga utrymmen.