Ljudnivå i skolan & förskolan

Regler och effekter av buller och hög ljudnivå i förskola och klassrum.

Information om ljudnivåer i skola & förskola

Lär dig mer om vilka ljudnivåer som gäller för skolan och förskolan. Se våra produkter för bättre ljudmiljö i skola & offentlig miljö ›

Regler om samt effekter av buller i förskolemiljö:

Statens folkhälsoinstitut – Buller i skolmiljö

Ljudnivån i skolor och förskolor är ofta så hög att det är svårt för normalhörande att samtala. Bullret har dessutom visat sig ha ett flertal negativa effekter på barnen, bland annat vad gäller läsförmåga, inlärning, koncentration och problemlösningsförmåga. Vid riktigt höga ljudnivåer finns också en ökad risk för tinnitus eller hörselskada. Andra problem som kan uppstå är heshet, ökad olycksrisk, minskad aptit och trötthet. Det finns ett antal åtgärder som kan förbättra ljudmiljön, bland annat ljudabsorberande material i tak, väggar och golv.

Arbetsmiljöverket – Vad gäller om buller på förskola / fritidshem?

Aktivitetsutrymme för barn samt kapprum och kök skall vara gjorda så att besvärande buller motverkas. Ett ljudabsorberande tak förbättrar ljudklimatet i utrymmen där besvärande buller förekommer. Se även svensk byggnorm SBN 1980 kap 34:61, beträffande regler för efterklangstid.

Arbetsmiljöverket – Vad säger lagen (AFS 2005:16 – Buller)?

För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Det är arbetsgivarens ansvar att detta uppnås.

Förslag på förbättrande åtgärder i förskolemiljö:

1) Grundförutsättningen för en bra ljudmiljö på en förskola, är ett ljudabsorberande tak.

– Vid nybyggnation och större renoveringar rekommenderar vi ett komplett undertak: Parafon Classic nedpendlat 200 mm i samtliga rum.
– Vid befintliga lokaler utan ljudabsorbtion kan enhetsvisa ljudabsorbenter monteras. Med Absoflex Palett › uppnås med absorbenter som täcker 50% av takytan en bra grund. Lättmonterade utan påverkan av brandvarnare och armaturer som kan sitta kvar där de sitter.

2) Ljudabsorbenter på väggar.

För att göra ljudmiljön ett snäpp bättre placeras ljudabsorbenter på 2 sidor av varje samlingssal för att minska fladdereko (ljudet slår mellan väggarna)
– Kombinera gärna med en tyginklädd anslagstavla.

3) Ljuddämpande åtgärder stolar.

– Silent Socks är en produkt anpassad för stolsben som tar bort skrapljud mot golv.

4) Ljudabsorberande skärmar.

– Den mest prisvärda skärmen för skolmiljö är Skolskärm Budgetsom även ger möjlighet att avgränsa / dela upp ett rum om så önskas.

Frågor & svar om ljudnivå i skola/förskola

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar om ljudnivå och ljudmiljö i skolan och förskolan.

 

Regler för buller i arbetsmiljön finns i våra föreskrifter om buller (AFS 2005:16).

I kommentarerna till 4 § i reglerna finns vägledande värden för bakgrundsbuller för olika arbetsförhållanden. För arbetsförhållanden där det ställs stora krav på att kunna vara koncentrerad hela tiden och där du säkert ska uppfatta det som sägs anges värdet 35 dB (A). Exempel på sådana arbetsförhållanden är undervisning (där man normalt inte använder maskiner och andra bullerkällor i undervisningen).

Värdet omfattar däremot inte ljud från den egna verksamheten och är därför inte direkt användbart på störningar som orsakas av till exempel prat, skrap från stolar, slag i bänklock, som kan vara ett problem även om ljuden inte är skadliga för hörseln. Denna typ av problem utvärderar du bäst genom att lärare och elever får ange hur störande de tycker bullret är i olika situationer.

 

Det finns inga speciella regler om buller på förskola och fritidshem utan de omfattas av de generella föreskrifterna om buller (AFS 2005:16). Reglerna beskrivs också i broschyren Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig. Regler om buller och akustik finns också i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).

Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

Några råd:

  • Aktivitetsutrymme för barn samt kapprum och kök behöver vara gjorda så att besvärande buller motverkas.
  • Ett ljudabsorberande tak förbättrar ljudklimatet i utrymmen där besvärande buller förekommer. För ytterligare förbättringar kan även väggytor förses med ljudabsorbenter. I standarden SS 25268:2007 om ljudklassning av utrymmen i byggnader finns värden för bland annat efterklangstid i olika utrymmen.
  • Välj en maskin som avger så lite buller som möjligt när ni ska köpa in en hushållsmaskin eller annan teknisk anordning. För maskiner som placeras intill arbetsplatser, till exempel diskmaskin och varmluftsugn, är det viktigt att vid upphandling begära uppgift om bulleregenskaper.

Finns det några riktvärden för buller i skolmatsalar?

För buller i arbetsmiljön gäller föreskrifterna om buller (AFS 2005:16). I föreskrifterna finns emellertid inte några specifika riktvärden för buller i matsalar utan endast generella exponeringsvärden för hörselskadligt buller och vägledande värden för olika arbetsförhållanden.

Det kan emellertid vara lämpligt att bedöma bullersituationen utifrån möjligheterna att kunna samtala. Enligt tabell 1 i AFS 2005:16 gäller exempelvis följande: Vid en bakgrundsnivå på 70 dB (A) kan samtal med hög röst nätt och jämnt föras på 1 meter avstånd för personer med fullgod hörsel. För att en miljö ska uppfylla genomsnittliga krav på fungerande kommunikation på näravstånd från talaren (< 5 m) bör bakgrundsnivån inte vara högre än 55 dB (A). Den senare nivån kan dock vara mycket svår att komma ned till även i en akustiskt bra matsal när flera av matgästerna pratar med varandra eftersom ljudnivån vid ett normalt samtal ligger på ungefär 65 dB(A). Det bekräftas också av en rapport från Stockholms läns landsting om buller i skolmatsalar. I rapporten finns även ett antal tips på hur man kan sänka ljudnivån i skolmatsalar.

Buller i skolmatsalar – en undersökning av 20 skolor i Stockholms län, pdf, öppnas i nytt fönster

Även om det inte finns några riktvärden för ljudnivåer i matsalar så är det viktigt att ljudmiljön är så bra som möjligt. Regler om hur bland annat personalutrymmen ska vara utformade finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). I kommentarerna sägs bland annat att ljudklimatet kan förbättras genom att man gör tak- och väggpartier ljudabsorberande eftersom ljudspridningen då begränsas och ljudnivån därmed sänks.”

Mer produkter inom kontor & offentliga miljöer

Vi erbjuder produkter för effektiv ljudisolering och ljuddämpning av kontorslandskap och offentliga miljöer.

Ljudabsorbenter

Kontorsväggar

Skärmväggar

Textildraperier & Gardiner

Ljudisolerade rum

Akustikmaterial övrigt